VidenOmVind

Det bæredygtige klima

Klimatruslen er nærværende

FN's klimapanel, IPCC, fastslog i en rapport i september 2013, at den globale opvarmning med 95 procent sikkerhed er menneskeskabt, og at verdenshavene stiger med mellem 26 og 82 centimeter frem mod år 2100. Klimapanelet forudser samtidig, at temperaturerne vil stige med mellem 0,3 og 4,8 grader i dette århundrede.

Læs rapportens resumé for beslutningstagere her.

I 2017 passerede Verdens samlede befolkning 7,6 milliarder mennesker ifølge FN’s befolkningsfremskrivning. Mange af disse lever i ekstrem fattigdom og efterspørger kun i meget beskedent omfang energi. Men i de seneste år er der sket den glædelige udvikling, at flere og flere af klodens fattige er på vej ud af fattigdommen og får del i en stigende økonomisk velstand.

 

I store dele af verden går udviklingen stærkt med et større forbrug af varer og tjenesteydelser - og dermed stigende efterspørgsel efter energi. For de mennesker, der får bedre levevilkår, er dette godt, men det er ikke bæredygtigt for det globale klima, hvis det udvidede energiforbrug skal dækkes af fossile brændsler.

 

Højere temperatur forværrer klimaet 

Afbrændingen af fossil energi som olie, kul og naturgas har nemlig store negative konsekvenser. Først og fremmest på grund af udledningen af CO2, der medfører en stigning i klodens middeltemperatur, som ændrer klima og økosystemer.

 

Ifølge FN er konsekvenserne af en klimaforværring uoverskuelige for verdens befolkning, hvis den globale middeltemperatur stiger mere end 2 grader. Gletsjere vil smelte, og havniveauet vil stige, og dermed risikerer små øsamfund i yderste konsekvens at forsvinde. Samtidig vil vi opleve flere ekstreme vejrfænomener over hele kloden såsom tørke, hedebølger og orkaner. Allerede nu viser de seneste års erfaringer, at disse fænomener forekommer oftere.

 

Sne 3 Moeller Front

 

 

Uret tikker

Politisk blev der i 2015 opnået enighed om en global klimaaftale i FN’s regi. Det er et vigtigt men utilstrækkeligt skridt til at imødegå det stigende forbrug af fossil energi, som i øvrigt kendetegner udviklingen.

Selvom der i flere lande er sat mere fart på udvikling af vindenergi og andre bæredygtige energiformer, øges behovet for at ændre energiforbruget derfor for hver dag, der går.

Læs uddybende om situationen for det globale klima: WMO Statement on the State of the Global Climate in 2016

 

Yderligere information:

Faktablad M2 fra Danmark's Vindmølleforening om vindmøller og drivhuseffekt.

 

Grøn Energi: Vejen mod et grønt energisyem uden brug af fossile brændsler. Udgivet af klimakommissionen.