VidenOmVind

Støj

Hvordan måler man støj fra vindmøller?

 

Støjmålingerne udføres af akkrediterede laboratorier eller personer med en særlig certificering. Målingerne skal følge Miljøstyrelsens anvisninger i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. I grove træk går anvisningerne ud på at foretage støjmålinger tæt på møllerne. Efterfølgende bruges disse målinger som basis for beregninger af støjen ved nærmeste nabo, hvor der også tages højde for faktorer som vindretning, vindhastighed, temperatur, lufttryk etc. Den almindelige støj fra møllerne beregnes udenfor huset, mens den lavfrekvente støj beregnes inde i huset.

 

Hvorfor beregner man støjen ved nabohuset frem for at måle den?

 

Støjreglerne er indrettet på, at støjen beregnes ved nabohuset ud fra vindmøllernes støjudsendelse, fordi det er meget vanskeligt at måle vindmøllens støj i eller omkring et hus nøjagtigt. Årsagen er den, at det er helt tilfældigt, hvilket resultat, der kommer ud af en støjmåling, hvor man ikke har kontrol over både baggrundsstøjen, vindmøllens øjeblikkelige driftssituation og lydudbredelsesforholdene.

For det første fordi der er der tale om temmelig lave støjniveauer, som skal kontrolleres. Måles støjen bliver den nemt overdøvet af støj fra trafikken eller støjkilder inde i huset (som fx køleskab eller fyr), eller af vindens susen i træer og buske.

For det andet fordi støjniveauet varierer hvert øjeblik. Både fordi vindmøllens støjudsendelse ændres med vindstyrken, og fordi vejret påvirker, hvordan lyden bliver dæmpet under udbredelsen.

Her kan du se en kort film, der forklarer hvorfor man beregner støjen fra en vindmølle frem for at måle den.

 

Hvilke krav til støj skal en vindmølle opfylde?

 

For almindelig støj - defineret som lyd i området ca. 50-12.500 hertz - må vindmøllen maximalt støje henholdsvis 42 dB og 44 dB ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i det åbne land. De tilsvarende krav i særligt støjfølsomme områder - udlagt til for eksempel bolig- og institutionsformål - er henholdsvis 37 dB og 39 dB. Kravene er ufravigelige og gælder døgnet rundt.

For lavfrekvent støj - defineret som lyd i området ca. 10-160 hertz - skal vindmøller opstillet efter d. 1/1 2012 opfylde et krav om maksimalt 20 dB, der beregnes indendørs. Også dette krav er ufravigeligt og gælder døgnet rundt uanset vindhastighed.

 

Hvornår støjer vindmøllerne mest?

 

Vindmøllerne støjer som regel mest, når det blæser 8 m/sek. Når vindmøllestøj ikke er reguleret for vindhastigheder over 8 m/s er årsagen den, at vinden ved disse vindhastigheder vil generere så megen baggrundsstøj, at det i sig selv vil overdøve lyden af vindmøllerne. Ved lave vindhastigheder (under 4 m/sek.) roterer møllevingerne langsomt og støjer ikke.

På baggrund af støjberegninger er møllerne placeret, så de overholder støjgrænserne. Hvis naboerne får mistanke om, at en eller flere møller alligevel overskrider grænserne, kan de klage til kommunen, som afgør, om vindmølleejeren for egen regning skal gennemføre nye støjmålinger. Viser de nye målinger, at grænserne er overskredet, skal kommunen som tilsynsmyndighed sørge for, at forholdet lovliggøres indenfor en fastsat tidsfrist, med mindre det har underordnet betydning.

 

Her kan du se en kort film om, hvordan man foretager en kontrolmåling af støj fra en vindmølle.

 

 

 

Du kan læse mere om støj under Konkrete ulemper for vindmøllenaboen eller se og høre en omfattende gennemgang af de danske støjregler og administrationen heraf i et foredrag ved specialkonsulent Jørgen Jakobsen fra Miljøstyrelsen. Foredraget blev afholdt på Vindtræf 2012, arrangeret af Danmarks Vindmølleforening, og du kan vælge at høre hele foredraget i sammenhæng eller prioritere udvalgte dele ud fra det emne, som har din særlige interesse. Du kan se den og andre oplysende videoer på Vimeo.com/VidenOmVind.