VidenOmVind

Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Som nabo til store vindmøller bliver man økonomisk tilgodeset på to måder. Dels ved at man kan købe andele i vindmøllerne til kostpris, dels ved at man kan søge erstatning for et potentielt værditab på ens bolig. Derudover får vindmøllenaboerne på linje med kommunens øvrige borgere gavn af de midler, kommunen får tilført fra den grønne ordning, hver gang der opstilles vindmøller.

 

Gaard Taet Paa Lodret

Andele til kostpris

Som vindmøllenabo eller borger i den kommune, hvor vindmøllerne opstilles, har man mulighed for at købe andele i vindmøllerne til kostpris, da vindmølleopstilleren er forpligtet til at udbyde 20 pct. af et projekt via denne ordning. Indenfor en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne har naboer fortrinsret til at købe op til 50 andele pr. voksen beboer i husstanden, og øvrige andele sælges på lige fod til samtlige indbyggere i kommunen.

 

Læs uddybende om køberetsordningen her.

Opgjort pr. 15/5 2014, af Danmarks Vindmølleforening, har taksationskommissionerne i almindelige projekter (minus forsøgsområder mv.) tilkendt værditab til 62 pct. af samtlige ansøgninger. Det gennemsnitlige værditabsbeløb er 99.498 kr. Den gennemsnitlige afstand til vindmøllerne, for de ejendomme, der har fået tilkendt værditab, er 794 m. Kun 14 pct. af de tilkendte værditab vedrører ejendomme, der ligger længere væk end 1000 m. Kun 14 pct. af værditabene udgør mere end 10 pct. af ejendomsværdien. Læs mere her.

Erstatning for eventuelt værditab 

Som noget unikt kan vindmøllenaboer – til forskel fra naboer til veje og anden infrastruktur – søge erstatning for et eventuelt værditab på deres ejendom efter den særlige værditabsordning, der blev indført i 2009. Det sker som regel ved, at spørgsmålet forelægges Taksationsmyndigheden, som består af en jurist og en ejendomsmægler. Alternativt ved at der indgås et frivilligt forlig med vindmølleopstilleren, som er den, der skal udbetale erstatningen.

 

Husstande indenfor seks gange vindmøllens totalhøjde kan gebyrfrit ansøge om erstatning for værditab. Andre skal betale et gebyr på 4.000 kr., der refunderes, hvis husstanden får tilkendt erstatning.

 

Læs uddybende om værditabsordningen her.

 

Den grønne ordning

Hver gang der stilles en ny vindmølle op i en kommune, udbetales der efter ansøgning fra kommunen penge fra den grønne ordning, som finansieres af alle elforbrugere i Danmark. Pengene går til at finansiere anlægsarbejder, der styrker de landskabelige eller rekreative værdier i kommunen eller til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. For hver MW, der opstilles, udbetales 88.000 kr.

 

Afhængig af vindmøllernes størrelse og det samlede antal af vindmøller i et projekt er der typisk tale om beløb på minimum 500.000 kr., ofte noget større. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvordan pengene skal anvendes. I flere kommuner har man den holdning, at pengene skal komme de naboer til gode, der bor tættest på vindmøllerne, og derfor vælger man at gennemføre projekter netop her. I andre kommuner kan holdningen være den, at pengene skal komme alle kommunens borgere til gavn, hvorfor man vælger at anvende pengene fra den grønne ordning bredere.