Svar på rede hånd

Er det meromkostninger ved at producere el fra vindmøller på land?

Bedømt ud fra el-forbrugernes her-og-nu udgifter er svaret, at der er meromkostninger, når man sammenligner med elproduktion på fossile kraftværker, hvor anlægsinvesteringer er afskrevet.

 

Sammenligner man med, hvad det vil koste at etablere ny el-produktionskapacitet, er omkostningerne ved landvind imidlertid lavere end ved alle andre alternativer. Og set fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, som også medtager omkostninger til miljø, sundhed og klima ved at anvende fossile brændsler, er landvind allerede nu den billigste energiform af alle.

 

Faktiske her-og-nu meromkostninger for el-forbrugeren

Frem til d. 21/2 2018 har el-forbrugerne selv betalt et tilskud for strøm fra landvindmøller via den såkaldte PSO-afgift. Denne ordning udfases imidlertid frem mod 2022, hvorefter skatteborgerne finansierer tilskuddet fuldt ud over Finansloven, indtil der ikke længere er behov for tilskud.

 

I 2018-2019 finansieres tilskuddet til landvind gennem såkaldte teknologineutrale udbud, hvor der konkurreres mellem landvind, sol og havvind efter åben-dør-princippet. Her afhænger tilskuddets størrelse af de indkomne bud fra de projektudviklere, der ønsker at opstille nye vindmøller. Men i den politiske aftale, der ligger til grund for udbudsmodellen, er indbygget et ”budloft” på 13 øre/kWh, som er det maksimale tilskud, der kan opnås.

 

Omkostninger til miljø, sundhed og klima

Energiproduktion ved afbrænding af både fossile brændsler og biomasse er årsag til udledning af skadelige stoffer. Dels CO2 med globale, negative virkninger på klimaet. Dels luftforurening med svovl, kvælstof og partikler, der har negative regionale og lokale konsekvenser for mennesker, dyr, afgrøder og bygninger. Omkostningerne ved følgevirkningerne betales dog ikke af producenten eller af forbrugeren over elregningen. De udredes derimod af den enkelte borger og samfundet som helhed i form af større private omkostninger og øgede offentlige udgifter til især social- og sundhedssektoren.

 

Screen Shot 2017 03 20 At 114926 AM

Kilde: Ministersvar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vedrørende støtteomkostninger pr. produceret energienhed opgjort med afsæt i projekternes samlede levetid, d. 25/11 2016. (Beregningerne er baseret på de støttesatser, der var gældende frem til d. 21/2 2018. Fremover forventes det, at støtten til landvind bliver lavere og helt ophører indenfor en kortere årrække).

 

Meromkostninger

De samfundsøkonomiske beregninger af meromkostningerne ved at afbrænde fossile brændsler kan foretages ud fra forskellige forudsætninger. Men uafhængig heraf er konklusionen, at landvind i dag er den billigste af de vedvarende energiteknologier i Danmark, og den er konkurrencedygtig i forhold til el produceret på fossile kraftværker.

 

 I beregninger, der inkluderer de fossile brændslers afledte negative effekter på mennesker, miljø og klima, er landvind billigere, når man alene sammenligner med eksisterende konventionelle produktionsanlæg. I beregninger, som også medregner anlægsomkostninger til nye kraftværker, er landvind konkurrencedygtig allerede før inklusion af de afledte negative effekter af fossile brændsler.


Prisen på landvind kontra havvind

I takt med at prisen pr. kWh produceret på havmøller er faldet betragteligt i de seneste år, så er prisforskellen mellem kWh produceret fra havmøller kontra landmøller blevet mindre. Det er dog stadig sådan, at når man medregner alle direkte og indirekte levetidsomkostninger, så er der fortsat en betydelig forskel i landmøllernes favør - ikke kun i forhold til havvindmøller, men også i forhold til kWh produceret på kystnære møller, biomasse og solceller.

 

Billigst 

Kilde: Klimarådet: Udbygning og støttebehov for vedvarende energi frem mod 2030

 

 

EU-kommissionen har i en rapport sat tal på størrelsen af de ekstra omkostninger, der følger af at afbrænde især fossile brændsler.

 

 Screen Shot 2017 03 20 At 123318 PM

Samfundsøkonomiske produktionsomkostninger, Energistyrelsen, juli 2014

 

 

Uddybende information:

Energistyrelsen: Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

Ministersvar: Om angivne støtteomkostninger pr. produceret energienhed.

Klimarådet: Udbygning og støttebehov for vedvarende energi frem mod 2030

Stemmeaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019