Hvad betyder opstilling af vindmøller på land for beskæftigelse og eksport?

Vindmølleindustrien i Danmark står på ryggen af årtiers pionérarbejde med opstilling af vindmøller i alle dele af landet. I dag findes der over 5.000 danske vindmøller, hvoraf hovedparten står på land. Hjemmemarkedet udgør nu kun en lille del af branchens samlede omsætning, men Danmark har som rollemodel stor betydning for afsætningsarbejdet på eksportmarkederne. Dertil kommer, at hele forsknings- og udviklingsarbejdet med blandt andet test af nye vindmøller er afgørende for at fastholde den internationale førerposition, som den danske vindmøllebranche fortsat har.

 

2016:

Screen Shot 2017 06 12 At 93337 AM

 

Stor samfundsøkonomisk betydning

Vindmøllebranchen har stor betydning for samfundsøkonomien. I 2016 beskæftigede branchen knap 33.000 personer fordelt på store produktionsvirksomheder og en underskov af servicevirksomheder og underleverandører. Omsætningen var i 2016 på 118 mia. kr., og eksporten udgjorde 55,6 mia. kr.

 

Også i et lidt bredere samfundsmæssigt perspektiv har vindmøllebranchen væsentlig betydning. En analyse fra 2017 godtgør således, at branchens aktiviteter skaber godt 85.000 fuldtidsstillinger, når man medregner afledte effekter i andre brancher samt forbrugseffekter som følge af det forbrug af lønindkomst, som medarbejderne i vindmøllebranchen har.

 

Mange arbejdspladser vest for Storebælt

Beskæftigelsesmæssigt betyder vindmøllebranchen mest i regionerne vest for Storebælt, der i 2016 var hjemsted for 82 pct. af branchens samlede omsætning. Den relativt største beskæftigelse er i Region Midtjylland, men generelt gælder, at arbejdspladserne især er koncentreret forskellige steder i Jylland. I stort omfang i det, der omtales som yder- og landkommuner.

 

Screen Shot 2017 06 12 At 93518 AM

 

I årene fremover er der store muligheder for at øge eksporten af vindmøller fra Danmark og dermed også beskæftigelseseffekten. I takt med den uomgængelige omstilling til vedvarende energi, der er et resultat af klimaændringerne, sætter flere og flere lande ambitiøse mål for opstilling af vindmøller. Det gælder på markeder over hele verden og understøttes af, at verdens lande i FN’s regi har indgået en klimaaftale i december 2015.

 

 

Spørgsmål:
1: Hvilken rolle bør det spille for udbygningen af vindmøller på land, at vindmølleindustrien kan bruge Danmark som rollemodel i afsæt-  ningsarbejdet på det globale marked?

2: Hvilken rolle skal lokale hensyn til beskæf- tigelse og potentielle skatteindtægter spille for en kommunalbestyrelses stillingtagen til et vindmølleprojekt? 

 

 Jobs

 

 

Uddybende information:

Vindmølleindustrien: Branchestatistik 2017 - omsætning, beskæftigelse og eksport Vindmølleindustrien: Branchestatistik 2017 - om Vindmølleindustriens samfundsbidrag