Hvilke meromkostninger er der ved at producere el fra vindmøller på land?

Spørgsmålet lyder enkelt men svaret er komplekst, fordi det afhænger af synsvinklen og perspektivet. Bedømt ud fra el-forbrugernes her-og-nu udgifter er svaret, at der er meromkostninger, når man sammenligner med elproduktion på fossile kraftværker, hvor anlægsinvesteringer er fraskrevet.

 

Sammenligner man med, hvad det vil koste at etablere ny el-produktionskapacitet, er omkostningerne ved landvind imidlertid lavere end ved alle andre alternativer. Og set fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, som også medtager omkostninger til miljø, sundhed og klima ved at anvende fossile brændsler, er landvind allerede nu den billigste energiform af alle.

 

Faktiske her-og-nu meromkostninger for el-forbrugeren

Forbrugeren betaler et tilskud for strøm fra land-vindmøller, der svinger med markedsprisen på el, når denne er over 33 øre pr. kWh. Pristillægget kan maksimalt udgøre 25 øre pr. kWh og er mindre, jo højere markedsprisen er på el. Det bortfalder helt, hvis markedsprisen overstiger 58 øre pr. kWh.

 

Opgjort i forhold til vindmøllens forventede levetid vil merudgiften for forbrugeren falde over tid, da pristillægget ophører, når vindmøllen har produceret i et antal timer svarende til ca. 8 års elproduktion. Beregnet ud fra en levetid på 25 år udgør tilskuddet pr. produceret kWh for nye landvindmøller 10,15 øre, forudsat markedspris- en ikke overstiger 33 øre pr. kWh (baseret på Energistyrelsens seneste elprisfremskrivning fra 2016).

 

Omkostninger til miljø, sundhed og klima

Energiproduktion ved afbrænding af både fossile brændsler og biomasse er årsag til udledning af skadelige stoffer. Dels CO2 med globale, negative virkninger på klimaet. Dels luftforurening med svovl, kvælstof og partikler, der har negative regionale og lokale konsekvenser for mennesker, dyr, afgrøder og bygninger. Omkostningerne ved følgevirkningerne betales dog ikke af producenten eller af forbrugeren over elregningen. De udredes derimod af den enkelte borger og samfundet som helhed i form af større private omkostninger og øgede offentlige udgifter til især social- og sundhedssektoren.

 

Screen Shot 2017 03 20 At 114926 AM

Kilde: Ministersvar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vedrørende støtteomkostninger pr. produceret energienhed opgjort med afsæt i projekternes samlede levetid, d. 25/11 2016.

 

Spørgsmål:        
1: Er det rigtigt at tildele vindmøller på land en stor rolle i den grønne omstilling af energifor-syningen, fordi landmøller er den samfunds-økonomisk billigste teknologi at anvende?
        
2: Skal man medregne de negative effekter på klima, miljø og folkesundhed, når man sam- men ligner produktionsomkostninger for fossile brændsler med de tilsvarende omkost-ninger for vindmøller?

3: Hvordan skal man prissætte, at vindmøller giver større forsyningssikkerhed og mindsker afhængigheden af at importere fossile brænds- brændsler fra politisk ustabile lande?

 

De samfundsøkonomiske beregninger af meromkostningerne ved at afbrænde fossile brændsler kan foretages ud fra forskellige forudsætninger. Men uafhængig heraf er konklusionen, at landvind i dag er den billigste af de vedvarende energiteknologier i Danmark, som er konkurrencedygtig i forhold til el produceret på fossile kraftværker.

 

I beregninger, der inkluderer de fossile brændslers afledte negative effekter på mennesker, miljø og klima, er landvind billigere, når man alene sammenligner med eksisterende konventionelle produktionsanlæg. I beregninger, som også medregner anlægsomkostninger til nye kraftværker, er landvind konkurrencedygtig allerede før inklusion af de afledte negative effekter af fossile brændsler.

 

 

Prisen på landvind kontra havvind

I takt med at prisen pr. kWh produceret på hav-vindmøller er faldet betragteligt, er prisforskellen mellem el fra havmøller kontra landmøller blevet mindre. Det er dog fortsat sådan, at der er en betydelig forskel i landmøllernes favør, når prissammenligningen medregner alle direkte og indirekte omkostninger i hele projektets levetid.

 

 

EU-kommissionen har i en rapport sat tal på størrelsen af de ekstra omkostninger, der følger af at afbrænde især fossile brændsler.

 

 

 Screen Shot 2017 03 20 At 123318 PM

Samfundsøkonomiske produktionsomkostninger, Energistyrelsen, juli 2014

 

 

Uddybende information:

Energistyrelsen: Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

Danmarks Vindmølleforening: Faktablad Ø1: Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi

Danmarks Vindmølleforening: Faktablad Ø3: Vindkraften og elregningen

Ministersvar: Om angivne støtteomkostninger pr. produceret energienhed.