Svar på rede hånd

Hvordan planlægges et vindmølleprojekt på havet?

Planlægning af både kystnære vindmølleprojekter og havmølleparker forestås af staten med Energistyrelsen som ansvarlig planmyndighed. Tilladelse til at etablere en havvindmøllepark kan ske på to måder: Gennem udbud eller den såkaldte åben-dør-procedure.

Ved udbud udbyder staten et projekt – typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse. I tilknytning hertil gennemfører Energinet.dk før budfristen dels en strategisk miljøvurdering af planen for vindmølleprojektet, dels en række miljøundersøgelser. Sidstnævnte har til formål at tilvejebringe kritiske data, der kan risikoafdække opstillingsområdet for havmølleparken i videst muligt omfang og omfatter bl.a. fugleundersøgelser, sejladsrisikoanalyse, forhold om radar, fiskeri, støj, marinarkæologi samt kumulative effekter.

Ved åben-dør-proceduren ansøger en projektudvikler selv om tilladelserne på en selvvalgt placering. Det sker ved, at man indsender en uopfordret ansøgning om at få tilladelse til at udføre forundersøgelser i det valgte område.

Kommunal insigelse                        Kommunerne har en betinget indsigelsesret over for kystnære havmølleparker under åben dør-ordningen, der foreslås etableret op til 8 km fra deres kystlinje. Kommunalbestyrelsen skal fremsætte sin eventuelle indsigelse senest i forbindelse med myndighedshøringen af ansøgningen, og inden ministeren giver tilladelse til en forundersøgelse af projektet. For projektansøgninger, der er indsendt efter d. 1/7 2019, er indsigelsesretten udvidet til 15 km fra kommunens kystlinje. Den betingede indsigelsesret betyder, at hvis en kommunalbestyrelse stemmer nej til et kystnært vindmølleprojekt, orienteres Folketingets Energi- Forsynings- og Klimaudvalg. På baggrund af indsigelsen, udvalgets kommentarer og forholdene i øvrigt kan ministeren evt. vælge at meddele tilladelse til projektet uanset kommunalbestyrelsens indsigelse – også selv om der ikke er flertal herfor i udvalget. Det kræver dog en begrundelse ud fra miljømæssige, klimamæssige eller samfundsøkonomiske hensyn. Eksempelvis hensyn til forsyningssikkerheden eller hensynet til at reducere udledning af CO2. Læs mere her.

Tre tilladelser

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste. Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere andre relevante myndigheder.

 

Forundersøgelsestilladelse

Forundersøgelsestilladelsen gives, før en projektudvikler begynder at lave undersøgelser på havet vedrørende en mulig havvindmøllepark. Man får typisk en forundersøgelsestilladelse for ét år.

Derefter skal projektudvikleren sende en såkaldt VVM-redegørelse til Energistyrelsen. En VVM-redegørelse indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet. Man skal eksempelvis udarbejde undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området og dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, pattedyr i havet m.m. I visse tilfælde skal man først lave en vurdering af konsekvenserne for naturen i området, hvis der er tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Inden VVM-redegørelsen igangsættes, gennemføres en høring af offentligheden og af berørte myndigheder.

 

Etableringstilladelse

Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, efter at VVM-redegørelsen er godkendt efter en ny høringsperiode, og når projektudvikleren har sendt en ansøgning med resultaterne fra redegørelsen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre en havvindmøllepark. I større projekter skal man efterfølgende dokumentere, at vilkårene i tilladelsen er opfyldt.

 

Tilladelse til udnyttelse af energien

Energistyrelsen giver afslutningsvis en tilladelse til udnyttelse af energien (den såkaldte el-produktionstilladelse), inden vindkraftanlægget sættes i drift. Den dokumenterer, at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.

Læs uddybende om planlægning af havvindmølleparker her.

 

 

 

Uddybende information                                                                                                                       

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Havvindspotentialet i Danmark - screening af de danske farvande for mulige placeringer til ny havvind

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet                                                            

Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet

Energistyrelsen: ”Ny tilgang til miljøvurderinger tages i brug til Thor havmølleprojekt”