Hvorfor beregner man vindmøllestøj frem for at måle den?

 

Inden en vindmølle opstilles, beregnes støjen ved nabohuset for at være sikker på, at de lovmæssige støjkrav er overholdt. Det sker ud fra en standardiseret metode på baggrund af de konkrete støjmålinger, som blev foretaget, da vindmøllen oprindeligt blev typegodkendt af myndighederne.

 

Årsagen til at man beregner frem for at måle, er, at der altid er usikkerhed forbundet med målinger, og at der er behov for et præcist beslutningsgrundlag. Usikkerheder ved støjmålinger skyldes blandt andet følgende faktorer:

  • Baggrundsstøjen fra andre støjkilder inde i og uden for nabohuset
  • Vindmøllens øjeblikkelige driftssituation
  • Lydudbredelsesforholdene, der kan skifte fra det ene øjeblik til det andet, afhængig af vejr og vind.

 

Lydmal

 

Beregningerne overdriver det reelle støjniveau

Som det fremgår af ovenstående, er det vanskeligt at måle vindmøllens støj i eller omkring nabohuset. Skulle man foretage en nøjagtig måling, ville det forudsætte, at der var opstillet måleudstyr ved nabohuset over en meget lang periode. Beregning af støjen efter en standardiseret metode er derfor det bedste alternativ til denne omfattende og omkostningskrævende praksis.

 

I beregningen af, hvor meget støj, der når ud til nabobeboelserne, tager man i de dansk støjgrænser udgangspunkt i ”det værst tænkelige scenarie”, nemlig at der altid er medvind fra vindmøllen hele vejen rundt om boligen. I virkeligheden forholder det sig naturligvis ikke sådan. Det betyder, at det reelle støjniveau hos naboen vil være lavere end det beregnede niveau, når vinden blæser væk fra boligen.

 

Spørgsmål:
Er de beskrevne usikkerhedsmomenter en saglig begrundelse for, at man beregner støjpåvirkningen hos vindmøllenaboen frem for at måle den? 

Beregninger som metode er troværdige

Beregningerne af støjniveauet ved nabohusene foretages ved 6 og 8 m/s. Det sker ud fra en sikker viden (miljørapport nr. 1852, 2016) om, at det er ved disse vindhastigheder, at vindmøllen støjer maksimalt. Af samme grund er de gældende støjkrav til vindmøller for ”almindelig støj” fastsat ved netop disse vindhastigheder.

Ved vindhastigheder under 6 m/s aftager støjen. Ved vindhastigheder over 8 m/s ”drukner” støjen fra vindmøllen i baggrundsstøj.

 

Uddybende information

Miljøstyrelsen: Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden. Miljørap-  port nr. 1852, 2016

VidenOmVind: Hvorfor beregner man støjen ved en vindmøllenabo i stedet for at måle den (animationsfim)

Danmarks Vindmølleforening:Faktablad P7: Støj fra vindmøller