Svar på rede hånd

Påvirker vindmøllestøj menneskers helbred?

 

Det korte svar er: Nej, der er ingen videnskabelig dokumentation for, at vindmøllestøj påvirker menneskers helbred. Netop det er hovedkonklusionen på de seriøse forskningspublikationer, som har analyseret en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger.

 

I 2014 og 2015 er der publiceret fire videnskabelige undersøgelser, som tilsammen repræsenterer den senest opdaterede, troværdige viden om problemstillingen. De tre af de fire undersøgelser er rent teoretiske studier. De er udgivet af forskere fra henholdsvis Adelaide Universitet i Australien, Massachusetts Institute of Technology i USA samt de danske forskere Jesper Hvass Schmidt og Mads Klokker, der kommer fra henholdsvis Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

 

Ud fra lidt forskellige tilgange gennemgås i disse undersøgelser den eksisterende forsknings- litteratur med henblik på at vurdere, om der er videnskabelig dokumentation for en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger. Alle tre studier konkluderer uafhængigt af hinanden, at det ikke er tilfældet, men at der blot er dokumentation for en sammenhæng mellem støjniveau og oplevede genevirkninger.

 

Epidemiologisk undersøgelse har samme konklusion som teoretiske studier

Den fjerde undersøgelse er en stor epidemiologisk undersøgelse, som er gennemført for det canadiske sundhedsministerium, og som omfatter 1.238 vindmøllenaboer i atten udvalgte vindmølleparker i to canadiske provinser. I denne undersøgelse har man analyseret følgende informationer:

  • Selvrapporterede oplysninger fra deltagerne om egen helbredstilstand, oplevede genevirkninger fra vindmøllerne mv.
  • Objektive målinger af deltagernes blodtryk, hvilepuls, søvnmønster samt graden af kortisol i håret (stressindikator).
  • Kontrolmålinger af støjniveauet ved deltagernes boliger.

Spørgsmål:
Er det forsvarligt, at kommunerne fortsætter opstilling af vindmøller, mens regeringens helbredsundersøgelse pågår, fordi årtiers erfaringer indikerer, at der ikke er helbredsrelaterede følgevirkninger af vindmøllestøj? 

Konklusionen på denne undersøgelse er den samme som i de teoretiske studier: Der er dokumentation for en sammenhæng mellem støjniveau og oplevede genevirkninger men ikke for en tilsvarende sammenhæng til helbredsrelaterede følgevirkninger.

 

Undersøgelse fra Syddansk Universitet

Senest har en undersøgelse fra Syddansk Universitet, 2016 kigget nærmere på, om det er korrekt, når vindmøllenaboer påstår, at vindmøllestøj påvirker deres helbred negativt. I undersøgelsen indgår personer fra 454 naboejendomme til vindmøller i Danmark. De afgav personlige oplysninger om reaktioner på påvirkninger fra nærmiljøet: luft og lyd f.eks. fra landbruget, symptomer, etc. Svarene blev indhentet uden, at det blev oplyst, at undersøgelsen havde noget med vindmøller at gøre - et såkaldt ”blind questionnaire”.

Efter at have nær-studeret resultaterne, kunne forskerne konstatere, at der var ”ikke et signifikant forhold mellem beboelses-nærhed til vindmøller og symptomer”. Forklaringen på de påståede vindmøllesymptomer viste sig med andre ord, at være langt mere nuancerede, og kan skyldes andre faktorer i lokalområdet end påvirkningen fra vindmøller. Det hedder videre i undersøgelsen, at vindmøllesymptomer, der er rapporteret i andre undersøgelser, kan skyldes forudindtagethed mod vindmøller.

De nærmere detaljer om undersøgelsen kan læses her. Undersøgelsen er også tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Konklusionerne

Konklusionerne i de videnskabelige undersøgelser stemmer overens med de danske erfaringer med vindmøller gennem fire årtier. Fra 1970’erne og fremefter er der opstillet i tusindvis af vindmøller i Danmark. Der foreligger ingen dokumenterede eksempler på, at mennesker er blevet syge af at bo tæt på dem.

 

Helbredsundersøgelsen

Med baggrund i den modstand mod vindmøller, der opleves i visse kommuner, iværksatte den danske regering en registerundersøgelse, der fik til formål at belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-karlidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og lav fødselsvægt.

Helbredsundersøgelsen blev afsluttet i marts 2019. Læs mere om dens konklusioner her.


 

023358015 Wind Turbines And Family Sunse


 

Uddybende information                     

VidenOmVind: Information om helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse

Danmarks Vindmølleforening: Faktablad P7: Støj fra vindmøller

Undersøgelse fra Syddansk Universitet: ”Wind turbines and idiopathic symptoms: The confounding effect of concurrent environmental exposures”