Svar på rede hånd

Taber nabohuse til vindmøller i ejendomsværdi?

 

Spørgsmålet om tab af ejendomsværdi på grund af naboskab til vindmøller er omdiskuteret. På baggrund af samtaler med adskillige ejendomsmæglere har VidenOmVind fået tilbagemeldinger, der går i lidt forskellige retninger. Nogle ejendomsmæglere vurderer, at vindmøller ikke spiller nogen selvstændig rolle for prissætningen af en ejendom. Andre, at prisen på en naboejendom kan påvirkes negativt med 5-10 pct. – for liebhaverejendomme dog lidt mere.

 

De mæglere, der tildeler naboskab til vindmøller en selvstændig betydning for prissætningen, understreger, at det er svært at udtale sig generelt herom, da spørgsmålet i høj grad afhænger af husets konkrete placering i forhold til vindmøllen. De bedømmer i den sammenhæng udsigt og nærhed til vindmøllen som vigtige parametre. Ingen af de ejendomsmæglere, VidenOmVind har talt med, vurderer, at naboskab til vindmøller isoleret set har nogen voldsom effekt for prissætningen af en ejendom.

 

 Analyse

Spørgsmål:
1: Er det positiv forskelsbehandling af vindmøllenaboer, når ordningen med værditabserstatning ikke på samme måde gælder for naboer til andre infrastrukturanlæg?

2: Når den omtalte undersøgelse fra Energistyrelsen dokumenterer, at værditabsordningen giver vindmøllenaboer fuld erstatning, er dette så udtryk for, at ordningen opfylder sit formål? 

 

Taksationskommissioner bedømmer potentielt værditab

Sager om værditabserstatning afgøres af den statslige, uvildige Taksationsmyndighed. Siden indførelsen af værditabsordningen i 2009 er der behandlet mere end 1000 sager. Bedømt ud fra afgørelserne i taksationskommissionerne, gives der i ca. 60 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab. Erstatning tilkendes primært der, hvor huset ligger tæt på vindmøllen og har direkte udsigt til den.

 

Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndigheden er på ca. 10 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnitlige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 800 m.

 

Analyse dokumenterer, at værditab erstattes fuldt ud

I marts 2016 er offentliggjort en undersøgelse, der er gennemført for Energistyrelsen af COWI sammen med forskere fra Københavns Universitet. Den viser, at den eksisterende værditabs- ordning tilkender ejere af nabohuse fuld erstatning for et eventuelt værditab. Undersøgelsen er gennemført efter den såkaldte husprismetode, der baserer sig på en række statistiske modeller, som belyser sammenhængen mellem vindmøller og huspriser for næsten 70.000 helårshuse, mere end 18.000 sommerhuse og over 3.500 vindmøller i perioden fra 2008 til 2015.

 

 

Uddybende information:

Energistyrelsen: Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme, marts 2016

Danmarks Vindmølleforening: Statistik over værditabserstatninger

Taksationsmyndigheden: http://www.taksationsmyndigheden.dk/DA/Sider/default.aspx