Svar på rede hånd

Taber nabohuse til vindmøller i ejendomsværdi?

 

Spørgsmålet om tab af ejendomsværdi på grund af naboskab til vindmøller er omdiskuteret. På baggrund af samtaler med adskillige ejendomsmæglere har VidenOmVind fået tilbagemeldinger, der går i lidt forskellige retninger. Nogle ejendomsmæglere vurderer, at vindmøller ikke spiller nogen selvstændig rolle for prissætningen af en ejendom. Andre, at prisen på en naboejendom kan påvirkes negativt med 5-10 pct. – for liebhaverejendomme dog lidt mere.

 

De mæglere, der tildeler naboskab til vindmøller en selvstændig betydning for prissætningen, understreger, at det er svært at udtale sig generelt herom, da spørgsmålet i høj grad afhænger af husets konkrete placering i forhold til vindmøllen. De bedømmer i den sammenhæng udsigt og nærhed til vindmøllen som vigtige parametre. Ingen af de ejendomsmæglere, VidenOmVind har talt med, vurderer, at naboskab til vindmøller isoleret set har nogen voldsom effekt for prissætningen af en ejendom.

 

 Analyse

 

Taksationskommissioner bedømmer potentielt værditab

Sager om værditabserstatning afgøres af den statslige, uvildige Taksationsmyndighed. Siden indførelsen af værditabsordningen i 2009 og frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der er givet tilsagn om værditab i 834 sager. 

Ifølge en udregning foretaget af Wind Denmark er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra afgørelserne i taksationskommissionerne, gives der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab. 

Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller.

 

Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndigheden er på ca. 8 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnitlige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 900 m. 

Wind Denmark's gennemgang af værditabssagerne viser en tendens til at en større del af de afviste sager, har længere afstand til nærmeste vindmølle, især sager hvor nærmeste vindmølle er placeret mere end 1,5 km væk.

Siden sommeren 2018 har værditabsordningen også medtaget solceller, der deltager i det teknologineutrale udbud.

 

Analyse dokumenterer, at værditab erstattes fuldt ud

I marts 2016 er offentliggjort en undersøgelse, der er gennemført for Energistyrelsen af COWI sammen med forskere fra Københavns Universitet. Den viser, at den eksisterende værditabsordning tilkender ejere af nabohuse fuld erstatning for et eventuelt værditab. Undersøgelsen er gennemført efter den såkaldte husprismetode, der baserer sig på en række statistiske modeller, som belyser sammenhængen mellem vindmøller og huspriser for næsten 70.000 helårshuse, mere end 18.000 sommerhuse og over 3.500 vindmøller i perioden fra 2008 til 2015.

 

 

Uddybende information:

Energistyrelsen: Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme, marts 2016

Taksationsmyndigheden: Om taksationsmyndighedens afgørelser og online anmeldelse.