Billede af vindmølle

Helbredsundersøgelsen artikel 2: Vindmøller frikendes igen

2018-04-24
Så er den anden artikel fra Kræftens Bekæmpelse om helbredseffekter ved vindmøllestøj blevet offentliggjort. Det drejer sig om en videnskabelig artikel om sammenhængen mellem længere tids udsættelse for henholdsvis udendørs og indendørs vindmøllestøj og risikoen for diabetes. Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsens resultater ikke støtter en sammenhæng mellem langtids natlig udsættelse for vindmøllestøj og en højere risiko for at få diabetes.


En omfattende undersøgelse
Undersøgelsen sammenholder langtidsudsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten og risiko for nyopstået diabetes i perioden 1996-2012. I alt 553.000 danske boliger indgår i undersøgelsen.
I undersøgelsen blev der beregnet støj for alle boliger, der i perioden 1982-2012 har ligget inden for 6 km af en vindmølle. I delundersøgelsen indgik alle voksne mellem 25 og 84 år, hvor det fremgik af CPR-registeret, at de havde boet i boligen i mindst et år i tiden fra 5 år før opsættelse af en vindmølle til udgangen af 2012. For alle deltagerne forelå der desuden oplysninger om, hvor de havde boet fra 5 år før de indgik i studiet og indtil 5 år efter fraflytning.
Forekomsten af diabetes blev identificeret gennem kobling mellem CPR- registeret og Diabetesregisteret. Som mål for udsættelse for vindmøllestøj definerede forskerne den beregnede gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i den sidste 1-årige og 5-årige periode, inden deltagerne udgik af undersøgelsen. Deltagelse i undersøgelsen ophørte, når en deltager fik diabetes, blev 85 år eller døde.


Helbredsundersøgelsen
Den samlede undersøgelse vil komme til at bestå af i alt seks undersøgelser, hvorfra der offentliggøres 6 videnskabelige artikler løbende inden for det næste års tid.


Her kan du læse pressemeddelelser om sagen fra:

Notat fra Sundhedsstyrelsen
Danmarks Vindmølleforening.
Vindmølleindustrien.